• تاسیسات اکتشاف ، توزیع و تامین گاز برای صنایع و کارخانجات

  • ایستگاههای اندازه گیری و تنظیم گاز

  • ایستگاههای اندازه گیری و تقلیل فشار گاز

  • سیستمهای رطوبت زدائی و خشک کردن گاز

  • مهندسی مخازن تحت فشار

  • انواع رگولاتورهای فشار گاز

  • انواع ولوها : safety shut off

  • فیلترها و جداسازها

  • مبدلهای حرارتی