• تست خواص مکانیکی مواد (استاتیک و دینامیک) :

  • تست کشش و فشار

  • تست خمش

  • تست پیچش

  • تست ضربه

  • تست خستگی

  • سختی سنجی

  • ضخامت سنجی

  • زبری سنجی و ...