• تستهای ارتعاشی :

  • انواع شیکرها در رنجهای مختلف جهت تست ارتعاشات قطعات / بهمراه سیستم کنترلی و سایر ملزومات

  • انواع اکچویتورها در رنجهای مختلف جهت وارد کردن نیرو و تست ارتعاشات سازه ها / بهمراه سیستم کنترل ، پاورپک و سایر ملزومات

  • انواع سیستمهای اندازه گیری ، آنالیز و مونیتورینگ ارتعاشات ماشین آلات دوار

  • سیستمهای رطوبت زدائی و خشک کردن گاز