• اندازه گیریهای محیطی :

  • انواع صداسنج

  • لوکس متر

  • بادسنج

  • UV meter

  • دما و رطوبت

  • فشار و رطوبت مواد

  • تاکومتر : تماسی و غیرتماسی / نوری

  • ترمومتر دیجیتال و IR : ترمومتر K type / ترمومتر IR با قابلیت اندازه گیری رطوبت و نقطه شبنم (تصاویر ویدئویی)