• اندازه گیری دقیق ابعادی :

  • سیستمهای CMM دو و سه بعدی

  • سیستمهای VMM

  • از انواع پروبها برای داده برداری از قطعات با حجم ها و اشکال گوناگون

  • سیستم های کنترلی دستی یا اتوماتیک و CNC

  • اندازه گیریها بصورتهای : تماسی (با پروب) ـ غیرتماسی (تصویری ـ لیزری) و ترکیب تماسی و غیر تماسی